wróć

Wycena przedsiębiorstw

W ramach obsługi przedsiębiorstw świadczone są specjalistyczne usługi obejmujące takie obszary jak wycena spółki, firmy oraz jej poszczególnych elementów (np. know-how, marki, wycena środków trwałych) z wykorzystaniem metod adekwatnych do zastanej sytuacji. Oprócz oszacowania wartości możliwe jest również skorzystanie z szeroko pojętych usług doradczych z zakresu inwestycji, profesjonalnych szkoleń z wybranego tematu, wykonania licznych analiz i szacunków, dzięki którym zwiększona zostaje wiarygodność przedsiębiorstwa, określona jest jego pozycja na rynku oraz możliwe jest optymalne zaplanowanie dalszej strategii działania mającej na celu rozwój oraz zwiększenie wartości firmy.


 • Wykonujemy wyceny:
  • Przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, udziałów, akcji itp.;
  • Znaków towarowych, marki, know-how;
  • Wartości godziwej majątku przedsiębiorstwa;
  • Klasyfikacje środków trwałych w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego;
  • Inwentaryzacje majątku trwałego;
  • Opracowania studium wykonalności (Feasibility Studies);
  • Analizy prawne, ekonomiczno – finansowe, środowiskowe;
  • Analizy opłacalności inwestycji;
  • Szacowanie użyteczności ekonomicznej środków trwałych;
  • Szacowanie wartości budowli dla określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości lub innych opłat uzależnionych od wartości nieruchomości;
  • Określanie wartości początkowych zagregowanych środków trwałych;
  • Business plany;
  • Prospekty emisyjne;
  • Badania kondycji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych;
  • Analizy organizacyjne i techniczne;
  • Opracowania programów restrukturyzacji i prywatyzacji;
  • Prowadzenie szkoleń tematycznych;
  • Doradztwo inwestycyjne.