wróć

Szacowanie wartości firmy metodą majątkową

Najwcześniejsze wyceny firm, spółek oraz rozmaitych podmiotów gospodarczych dokonywane były metodą majątkową. Pomimo upływu lat, zmian zachodzących w gospodarce oraz na międzynarodowych rynkach – strategia ta nadal oferuje niezwykle skuteczne narzędzia i pozwala przeprowadzić rzetelną analizę wartości.

Podstawą dla tej metodologii jest uznanie majątku za fundament określenia wartości. Należy w tym miejscy wyróżnić rodzaje metod majątkowych, które skupiają się na poszczególnych aspektach. Warto więc wspomnieć o:

  • metodzie księgowej
  • metodzie odtworzeniowej
  • metodzie likwidacyjnej.

Pierwsza, księgowa, pozwala na dokonanie wyceny spółki w oparciu o zapisy bilansowe. Ocena wartości aktywów i pasywów owocuje w rezultacie ostateczną wartością majątkową przedsiębiorstwa.

Druga, odtworzeniowa, skupia się na szacunku nakładów finansowych, które w momencie przejęcia przedsiębiorstwa byłyby niezbędne do odtworzenia majątku danego podmiotu.

Trzecia, likwidacyjna, nazywana również metodą upłynnienia, ocenia potencjalne zyski majątkowe wynikające ze sprzedaży poszczególnych elementów (aktywów pracujących i niepracujących).