wróć

Wycena spółki / firmy

Oszacowanie jakości jest procesem, w trakcie którego dokonuje się szczegółowej analizy i oceny różnorodnych aspektów jej działalności, mającym na celu ustalenie jej realnej wartości. Wyceniając stosować można kilka odmiennych metod, które pozwalają na ustalenie odmiennej wartości analizowanego przedsiębiorstwa, przy czym wynik określany jest w jednostkach pieniężnych. Prawidłowo przeprowadzona wycena spółki umożliwia poznanie jej rzeczywistej wartości i pozycji rynkowej, a także pozwala przygotować strategię dalszego działania w celu udoskonalania parametrów firmy.


Istnieje kilka głównych powodów przeprowadzania wyceny firm:

  • proces kredytowy – oszacowanie wartości zabezpieczenia pożyczki,
  • fuzje lub przejęcia,
  • oszacowanie wartości jaką ma przedsiębiorstwo likwidowane,
  • przeniesienie akcji do innej spółki działającej wewnątrz jednej grupy kapitałowej,
  • przekształcenie przedsiębiorstwa,
  • ustalenie wartości wnoszonego aportu,
  • poznanie realnej wartości aktywów.

Różnorodne podmioty gospodarcze mogą być zainteresowane wyceną spółek z odmiennych powodów. Profesjonalnie wykonana usługa może wzmocnić pozycję przetargową podczas negocjacji, stanowi solidną i rzetelną informację dotyczącą aktualnego stanu finansów, czy też zwiększa wiarygodność z punktu widzenia wymagań banków lub też innych instytucji mogących finansować inwestycje firmy. Z kolei dla kadry zarządzającej wycena firmy przynosi bardzo ważne informacje o pozycji rynkowej, jej wartości, dzięki czemu łatwiejsze jest określenie strategii rozwoju, a także łatwiejsza jest decyzja związana ze sprzedażą przedsiębiorstwa lub też jego części.


Wyliczanie potencjału przedsiębiorstw może opierać się o kilka odmiennych metod, pozwalających na prawidłowe oszacowanie ich realnej wartości, na przykład:

  • Dochodowa – wycena tą metodą polega na określeniu wartości rynkowej poprzez aktualną wartość przepływów pieniężnych, które zostaną wytworzone przez spółkę w przyszłości. W tej metodzie wykorzystuje się szczegółowo opracowany biznesplan na kolejne 3 do 5 lat, przy czym prowadzone są prace mające na celu między innymi zweryfikowanie przedstawionych prognoz finansowych, rozpatrzenie wszelkich aspektów zewnętrznych oraz wewnętrznych, mogących wpływać na ostateczny wynik oraz przygotowanie niezbędnych analiz oraz raportów.
  • Porównawcza – ta metoda oparta jest na zestawieniu analizowanej firmy z grupą spółek. Porównanie odbywa się dla określonych parametrów, jak na przykład cena/zysk netto, które są ogólnodostępne miedzy innymi poprzez giełdę papierów wartościowych, ale uwzględnia się także sygnały pochodzące z rynku niepublicznego (fuzje, transakcje etc.). Cechą charakterystyczną tej metody jest szybkość przeprowadzenia analizy, natomiast aby dobrze wycenić firmę niezbędne jest prawidłowe dobranie grupy spółek do zestawienia, co niestety często jest bardzo utrudnione lub nawet niemożliwe do wykonania.
  • Majątkowa – jest to metoda obejmująca wartość całego majątku z uwzględnieniem wszelkich zobowiązań, jakie na niej ciążą. Wycena firmy w metodzie majątkowej obejmuje wykorzystanie między innymi metod likwidacyjnej, odtworzeniowej, czy też aktywów netto. W porównaniu z innymi rozwiązaniami, jest to metoda stosunkowo prosta, natomiast nie sprawdza się w przypadku podmiotów charakteryzujących się dużym potencjałem wypływającym z marki, czy też know-how.